Általános eladási és szállítási feltételek

Az Általános eladási és szállítási feltételek célja, hogy egyszerűsítse a tárgyalásokat, ésszerűsítse a szerződések kezelését és a szerződéses kapcsolatokat.

1. Általános rendelkezések és érvényességi terület

1.1. A jelen üzleti feltételek, a továbbiakban feltételek, az SFS intec Kft. mint eladó vagy vállalkozó, továbbiakban SFS, és vásárlói, továbbiakban, mint megrendelő, vagy vásárló között kötelező érvényűek.

1.2. SFS minden szállítása, teljesítése és ajánlata kizárólag a jelen feltételek alapján történik. Egyéb feltételek akkor érvényesek, ha SFS azokat írásban elismerte. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a vevő visszaigazol egy SFS ajánlatot, utalva a saját Üzleti- illetve vásárlási feltételeire.

2. Árak

2.1. A megállapodott árak vannak érvényben. SFS nem köteles az árlistán megadott árakhoz tartani magát. Fenntartja magának a jogot a módosításokra, amelyek vonatkoznak, de nem korlátozódnak a megváltozott piaci helyzetre, áremelkedésre vagy árfolyam-ingadozásra. SFS nem köteles tartani magát további megbízások esetén az előző megbízások áraihoz.

2.2. SFS ajánlatainak érvényessége, amennyiben nincs más határidő megadva, a fenti korlátozások figyelembevételével egy hónapra korlátozódik az ajánlat dátumától kezdve.

3. Dokumentációk

SFS dokumentációiban megadott bármiféle méret és szöveg, valamint illusztráció nem kötelező érvényű. Egyedi, jellegzetes ügyféltermékek előállítása esetén, amennyiben van erről egy SFS által készített rajz, akkor az a kötelező érvényű.

4. Jogszabályok és hatósági rendelkezések

4.1. Megrendelők kötelesek értesíteni SFS-t az olyan jogszabályokról és hatósági rendelkezésekről, amelyek az ajánlatot érintő vagy megrendelt áruk szállítását, kiszerelését vagy felhasználását illetik. Ez a tájékoztatási kötelezettség különösen vonatkozik a szállítandó áru minőségére és alkalmazási területére vonatkozó rendelkezésekre, a biztonsági előírásokra, az egészségpolitikai rendelkezésekre, a tiltott anyagokról szóló rendeletekre és műszaki jellemzőkre, az importelőírásokra stb.

4.2. A jelen tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén SFS mindenféle szavatosságot visszautasít. Megrendelő ebben az esetben kötelezettséget vállal arra, hogy SFS céget minden ebből adódó igény alól teljes mértékben mentesítse.

5. Egyedi gyártás

5.1. Megrendelő egyedül vállalja a felelősséget, SFS rendelkezésére bocsátott rajzok, műszaki jellemzők, tervezetek, modellek, minták helyességéért. SFS felelőssége a jellegzetes vevőtermékek esetén a rajzzal való egyezésre korlátozódik.

5.2. Megrendelő szavatolja SFS részére, hogy a megrendelt egyedi termékek gyártása harmadik fél jogainak megsértése nélkül engedélyezett, különös tekintettel a nem anyagi javak jogaira, ill. az ipari mintavédelemre. Ellenkező esetben SFS a megrendelő teljes kártalanítási kötelezettsége mellett elállhat a szerződéstől. Megrendelő ezen kívül kötelezettséget vállal arra, hogy teljes körűen mentesíti SFS céget harmadik fél mindenféle, jogainak megsértése miatti igényét illetően.

5.3. Egyedi gyártás esetén, amennyiben nincs egyéb megállapodás, fennáll a rendelt mennyiség vonatkozásában a mennyiség 10%-os túl- vagy alulszállításának lehetősége.

5.4. SFS jogosult kártérítési kötelezettség nélkül elállni egy szállítási szerződéstől, amennyiben a gyártás során előre nem látott nehézségek merülnek fel, amelyek egy vállalható ráfordítással nem megoldhatók.

6. Rendelkezésre bocsátott áru

6.1. Amennyiben a megrendelő további megmunkálásra terméket bocsát rendelkezésre, akkor amennyiben nincs más megállapodás, a rendelési mennyiségnél 10%-al többet kell szállítania.

6.2. SFS bejövőáru ellenőrzése az áru azonosítására, a szállítási és ellenőrzési papírok szemrevételezésére, a külsőleg egyértelműen észrevehető szállítási károsodások megállapítására, valamint egy becslésen alapuló mennyiségi ellenőrzésre korlátozódik. Minden minőségi hiányosságból, mennyiségi eltérésből vagy késedelmes, vagy rossz címre történő beszállításból eredő költség a megrendelőt terheli.

7. Szállítási határidő / időpont és szállítási kötelezettségek

7.1. A szállítási határidők / időpontok SFS részére csak akkor kötelező érvényűek, ha azok írásban kifejezetten visszaigazolásra kerültek. A késedelmes szállításból eredő kártérítési igények ki vannak zárva, hacsak nem SFS szándékosan, vagy durva hanyagságból irreális szállítási határidőben állapodott meg, és ezt aztán szándékosan, vagy durva hanyagságból nem tartja be. Ebben az esetben a szavatosság a közvetlen késedelmi károkra korlátozódik. Az elmaradt haszon, az üzemszünetből eredő károk és a fedezeti vétel költségei vagy ráfordításai nem kerülnek megtérítésre.

7.2. Előre nem látott események, mint pl. vis major, valamint egyéb az SFS vagy szállítói által nem befolyásolható események mentesítik SFS céget a részleges, vagy teljes szállítás kötelezettsége alól. Ebben az esetben mindennemű kártérítési igény ki van zárva.

7.3. Lehívásra történő megbízások (keretmegbízások) SFS számára csak akkor kötelezőek, amennyiben ebben kifejezetten megállapodtak. Amennyiben nincs más megállapodás, akkor ilyen esetekben SFS tetszésére van bízva, hogy a keretmegbízás teljes mennyiségét a vevő felelősségére legyártsa. Ebben az esetben a megrendelő nem lehívás esetén is tartozik az egész megbízási értéket kifizetni. Az egész megbízás lehívása és kifizetése legkésőbb az első megállapított szállítási határidőtől számított 6 hónapon belül meg kell történjen.

8. Csomagolás

A csomagolás önköltségi áron történik, és nem kerül visszavételre. Kivételt képeznek ez alól az Euro-raklapok, ládák, többször használatos csomagoló eszközök, amelyek kicserélésre, megterhelésre, vagy jóváírásra kerülnek. SFS különösebb megállapodás nélkül választja ki az alkalmasnak tűnő csomagolási fajtát.

9. Kiszállítás

9.1. Amennyiben más megállapodás nincs, SFS EXW szállít, külföldi küldemények esetén adózás és vámkezelés nélkül. Külön megállapodás hiányában SFS kiválasztja a megfelelőnek tűnő szállítási módot. A kárveszély a termék szállítójárműre történő felrakásával száll át a megrendelőre. A kiszállítás a megrendelő kárveszélyére történik. A soron kívüli küldemények költségei a megrendelőt terhelik.

9.2. Bármiféle visszaküldés csak SFS hozzájárulásával történhet meg.

10. Fizetési feltételek

10.1. Amennyiben nincs más megállapodás, SFS követelései a számlakiállítástól számított 30 napon belül esedékesek a szerződés szerinti pénznemben, levonás nélkül. Ellentétes megállapodás hiányában a szerződés pénzneme svájci frank.

10.2. Amennyiben a megrendelő késedelembe esik a fizetést illetően, vagy olyan körülmények válnak ismertté, amelyek a megrendelő pénzügyi helyzetének romlására utalnak, akkor SFS cégnek jogában áll a szerződéstől elállni, és a megállapodott szállításokat beszüntetni. Ebben az esetben SFS minden követelésének kifizetése azonnal esedékessé válik.

10.3. Fizetési késedelem esetén a kereskedelemben szokásos késedelmi kamat kerül leszámlázásra.

10.4. SFS fenntartja magának a jogot arra, hogy előrefizetést, akkreditívet, vagy bankgaranciát kérjen. Amennyiben egy ilyen követelést nem teljesítenek, SFS kártérítési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől. Megrendelőnek nincs joga a kifizetés visszatartására, vagy ellenkövetelés elszámolására.

11. Tulajdonjog fenntartása

11.1. A leszállított áru a szállításból eredő összes követelés teljes kifizetéséig SFS tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartásának névleges megalapozása érdekében SFS felhatalmazást kap a megfelelő cselekvések elvégzésére.

11.2. Amennyiben az alkalmazandó jog szerint a tulajdonjog fenntartásának megalapozása érdekében szükséges egy különleges jegyzékbe történő bejegyzés, akkor SFS felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtsa ezt a jegyzékbe történő bejegyzést. Megrendelő köteles SFS első felszólítására minden ehhez szükséges cselekvését elvégezni, és nyilatkozatot tenni.

11.3. Azt az árut, amely még nincs teljes mértékben kifizetve, nem szabad beépíteni, feldolgozni, elidegeníteni, elzálogosítani, sem semmilyen módon harmadik fél jogával megterhelni. Beépítés, feldolgozás és értékesítés kizárólag a vevő rendes üzleti tevékenységének keretében történhet. Ebben az esetben a megrendelő SFS cégre engedményezi a vételár-, ill. a gyártási szerződésből eredő követeléseit.

12. Szerszámok / fejlesztési tevékenység

12.1. Amennyiben nincs egyéb írásos megállapodás, akkor mindenféle szerszám, gyártó berendezés valamint fejlesztési tevékenység SFS tulajdonában marad, akkor is, ha a megrendelő részarányos költségeket fizetett. Amennyiben a megrendelő utólagos változtatásokat kér, akkor a költségeket külön számolják el. Ilyen esetben a szállítási határidők újra megállapításra kerülnek.

12.2. Amennyiben a megállapodott határidőn belül SFS ajánlatának alapját képező mennyiséget nem vették át, akkor SFS cégnek joga van arra, hogy pótlólag követelje a szerszámok, gyártási berendezések és fejlesztési tevékenységek költségeit.

12.3. Szerszámok és gyártási berendezések megállapodott megőrzési kötelezettsége önmagától megszűnik, ha a termék sorozatgyártása véget ér, de legkésőbb 3 évvel SFS cégtől történő utolsó beszerzés után.

13. Hiányjelentés

13.1. Megrendelőnek az árut leszállítás után haladéktalanul ellenőriznie kell, amennyiben hiány mutatkozik, akkor ezt a hiányt haladéktalanul írásban kell jelenteni SFS cégnek. Amennyiben a megrendelő elmulasztja ezt a bejelentést, akkor ezt az árut elfogadottnak kell tekinteni, hacsak nem olyan hiányról van szó, amelyet a vizsgálatnál nem lehetett felismerni. Amennyiben később ilyen hiány mutatkozik, akkor a bejelentést haladéktalanul annak felfedezése után meg kell tenni, ellenkező esetben az árut az adott hiány tekintetében is elfogadottnak kell tekinteni.

13.2. A vevő szavatossági igényének elévülési ideje 1 év. Az elévülési határidő az áru szállításával kezdődik.

13.3. A hiány bejelentésével SFS cégnek jogában áll, hogy a bejelentett hiányosságot egy SFS által választott szakértővel vizsgáltassa ki.

13.4. A kifogásolt árut minden esetben szabályszerűen kell tárolni, amíg SFS megadja a beleegyezését a visszaszállításhoz. A visszaigazolás nélküli visszaszállítás alapján keletkező mindenféle járulékos költség teljes mértékben a vevőt terheli.

13.5. Jogos kifogás, vagy hibás szállítás esetén vevőnek kizárólag SFS méltányos határidőn belül végrehajtott, szerződésnek megfelelő pótszállításához van joga. Vevő nem tarthat igényt kártérítésre, vagy a szerződés felbontására.

13.6. A hiányosságból eredő mindenféle közvetett kárra vonatkozó jótállás a törvényileg megengedett mértékben ki van zárva. Ez vonatkozik a közvetett és közvetlen károkra, valamint az elmaradt nyereségre is. Az alkatrészeken SFS beleegyezése nélkül elvégzett utólagos megmunkálás, valamint a szakszerűtlen kezelés és raktározás mindenféle SFS céggel szemben támasztott kárigény elvesztését eredményezi.

13.7. Amennyiben vevő részéről veszélyelhárítás céljából olyan intézkedések megtétele válik szükségessé (pl. visszahívási akció), amelyet SFS cég által leszállított hiányos áru okozott, akkor ezeket az intézkedéseket a végrehajtásuk előtt SFS céggel egyeztetni kell. Ellenkező esetben megrendelő nem támaszthat kárigényt SFS céggel szemben.

14. Termékszavatossági felelősség

Termékszavatossági felelősségből eredő igények ki vannak zárva, amennyiben és amennyire ezt az alkalmazandó jog megengedi. Amennyiben harmadik fél mégis igényt támasztana SFS céggel szemben, akkor a vevő mentesíti SFS céget mindenféle igénytől.

15. Szerződés érvénytelenítése

15.1. A szerződések érvénytelenítésének feltétele SFS írásos hozzájárulása.

15.2. A szerződés érvénytelenítése esetén az ügyfél köteles SFS minden a megbízással kapcsolatban felmerült költségét átvállalni, különös tekintettel a nyersanyag, mindenféle szerszám, szerződésjellegzetes gyártási berendezés, a nem fedezett fejlesztési költségek, valamint a megmunkált és késztermékek vonatkozásában.

15.3. SFS jogosult elállni a szállítási kötelezettségeitől, amennyiben megrendelő pénzügyi helyzete lényegesen romlik, vagy másnak mutatkozik, mint ahogy azt SFS cégnek bemutatták. Megrendelő ezzel kapcsolatos igényei a törvényileg megengedett keretek között ki vannak zárva.

16. Utánnyomás, sokszorosítás

Utánnyomás, és mindenféle sokszorosítás – részletekben is – brosúrák, SFS szabványok stb. tekintetében, de nem csak erre korlátozódva SFS írásos hozzájárulása nélkül nem megengedett.

17. Titoktartás

SFS minden rajza, vázlata, magyarázata és mintája bizalmas, titoktartási kötelezettség alá tartozó értesülés, amelyet illetéktelen harmadik fél számára nem szabad hozzáférhetővé tenni.

18. Kötelező eredeti szöveg

Amennyiben a német nyelven és a magyar nyelven megfogalmazott eladási feltételek között eltérések lennének, akkor az eredeti német szöveg az érvényes.

19. Teljesítési hely

Amennyiben nincs egyéb megállapodás, a fizetések teljesítési helye: H-9241 Jánossomorja.

20. Bírói illetékesség

A kizárólagos bírói illetékesség: H-9200 Mosonmagyaróvár. A megrendelő/vevő határozottan lemond a lakóhelye szerinti bírói illetékességről.

21. Alkalmazandó jog

Minden SFS és a megrendelő/vevő közötti jogviszonyra kizárólag a magyar jog érvényes a Bécsi vételi jog kizárásával (Az Egyesült Nemzetek megállapodása a szerződésekről és a nemzetközi áruvásárlásról).

22. Felmentő záradék

Amennyiben a jelen rendelkezések, és a megkötött további megállapodások közül egy vagy több részben vagy teljesen hatályát vesztené, vagy végrehajthatatlan lenne, vagy hatályosságát, végrehajthatóságát később elveszítené, az nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát. A hatálytalan rendelkezést a szerződő felek úgy pótolják, hogy az a hatálytalan rendelkezés értelmét a lehető legjobban megközelítse.

Kapcsolat

SFS Group Hungary Kft.
Vásártér 18.
HU-9241 Jánossomorja
T +36 96 565 200
F +36 96 565 216